เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยในชีวิตประจำวัน

” ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน อยู่ดำรงคงไว้ได้ทั้งมวล

ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขลาด เอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่

สละเลือดทุกหยาดเป็นชาติพลี เถลิงประเทศชาติไทยทวีมีชัย ชโย “

cropped-flag2460.jpg

การแต่งเพลงประจำชาติไทยฉบับแรกได้รับอิทธิพลมาจากประเทศอังกฤษ จากทำนองเพลง God Save the Queen ต่อมาฉบับที่สองได้ใช้เพลงทรงพระสุบันหรือเพลงบุหลันลอยเลื่อนมาเป็นทำนองของเพลงชาติ แต่ปรับแต่งอีกเล็กน้อย ต่อมาจึงเข้าสู่ช่วงเพลงชาติไทยเวอร์ชั่นที่สาม โดยกรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ใช้ทำนองเพลงสรรเสริญพระบารมีมาใช้เป็นเพลงชาติ และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่สี่ เป็นการนำทำนองเพลงชาติมหาชัยมาใส่เนื้อร้องโดยเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) และระหว่าง พ.ศ.2475-2477 เข้าสู่ยุคเพลงชาติไทยในเวอร์ชั่นพระเจนดุริยางค์ประพันธ์ทำนอง ส่วนขุนวิจิตรมาตรา (สง่า กาญจนาคพันธุ์) ประพันธ์คำร้องเป็นฉบับที่ห้า และเข้าสู่เวอร์ชั่นที่หกเมื่อระหว่าง พ.ศ. 2477-2482 ที่เราถือว่าเป็นเพลงชาติฉบับของทางการเป็นฉบับแรก

เพลงชาติไทยเป็นเพลงที่ฟังกี่ครั้งก็ให้พลังที่ฮึกเหิมและรักชาติ การยืนตรงเคารพธงชาติของคนไทยอย่างที่เราทราบกันดีว่า มีอยู่สองช่วง คือ 8.00 น. เช้า จะเป็นการเชิญธงขึ้นสู่ยอดเสาว และอีกครั้งเป็นการเชิญธงลงจากยอดเสาในเวลา 18.00 น. ในช่วงเวลาดังกล่าว การร้องเพลงชาติและยืนตรง เป็นการทำความเคารพ และยังมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการบอกถึงสัญญาณเทียบเวลาด้วย นอกจากนี้ เรายังบรรเลงเพลงชาติหรือร้องเพลงชาติในโอกาสสม่ำเสมอในอีกกรณีคือภายหลังการแข่งขันกีฬา โดยเฉพาะเมื่อตัวแทนประเทศไทยได้รับชัยชนะ เพลงชาติจะถูกบรรเลงหรือขับร้องเพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อบุรพกษัตริยาธิราช และบรรพบุรุษที่ได้สร้างชาติ วางเมืองจนได้กำชัยชนะในครั้งนี้ อาจเรียกเป็นธรรมเนียมปฏิบัติก็ได้ว่า การบรรเลงเพลงชาติในงานกีฬานี้ในต่างประเทศก็มี แต่อาจบรรเลงก่อนการแข่งขัน ทั้งนี้ เพื่อแสดงความเคารพต่อเพลงชาติ เช่นเดียวกันกับเพลงชาติไทย

ในบ้านเราอีกเช่นกัน ที่ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังระเบียบวินัยและความรักในเลือดเนื้อเชื้อไขความเป็นไทย ความรักและหวงแหนในผืนแผ่นดินที่อยู่ ดังจะเห็นได้จากเราจะเปิดเพลงชาติให้เด็กนักเรียนได้ขับร้องและทำความเคารพก่อนเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ ในหลายๆ ประเทศ เช่น ประเทศที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการสร้างความรักชาติคือ ญี่ปุ่น ก็ใช้เพลงชาติในการปลูกฝังค่านิยมนี้ หรือบางประเทศก็ใช้เพลงชาติเปิดเพื่อสร้างความรักชาติก่อนการทำการแสดง หรือมหรสพ

ในไทยอีกเช่นกันที่ให้ความสำคัญกับเพลงชาติ ในการขยายความรักชาติ โดยใช้กิจการวิทยุกระจายเสียงเป็นสื่อ ได้แก่ กรมประชาสัมพันธ์ จะเปิดเพลงชาติผ่านสถานีวิทยุและสถานีโทรทัศน์ก่อนเปิดช่องและหลังจากปิดสถานี

ไม่ว่าเนื้อหาหรือการเปิดเพลงชาติจะมีในเวลาใด เป็นหน้าที่ของคนไทยที่ต้องให้ความเคารพ เพราะเป็นการรำลึกถึงบรรพบุรุษ ที่เสียสละมีเลือดเนื้อเพื่อคนรุ่นหลัง สำหรับคนไทย และเน้นที่คนที่รักประเทศไทย ไม่จำเป็นต้องแปลหรือตีความตัวอักษรในเนื้อหาเพลงเลยแม้แต่น้อย เพราะทุกตัวอักษรผ่านการบรรจงแต่งและเรียงร้อยกันเป็นจังหวะ ผ่านความหมายที่ลึกซึ้งและงดงามแล้ว ก็จะสามารถซาบซึ้งเข้าสู่จิตใจได้ทันทีว่า ความหมายของเพลงชาติไทยคืออะไร

สิ่งที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทย

เพลงชาติ เพลงที่แสดงพลังแห่งชาติ

เพลงชาติไทย 6 แบบฉบับ แต่ล้วนความหมายเดียวกัน

การเดินทางของเพลงชาติไทย

เพลงชาติไทย กับสังคมปัจจุบัน

ความพิถีพิถันในการประพันธ์เพลงชาติไทยของครูเพลง

flag2459_2460 flag2394_2459 flag2352_2394 flag2325_2352

คุณค่าของเพลงชาติไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นในด้านศิลปวัฒนธรรมไทยรวมถึงวิถีการดำเนินชีวิตด้วย ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า อาหารการกิน ดนตรี หรือแม้กระทั่งเพลงชาติไทยก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าในตัวเองทั้งนั้นค่ะ วันนี้เราจะมาพูดถึงคุณค่าของเพลงชาติไทย เพลงที่แสดงความเป็นตัวตนของชาติไทยที่ไม่เหมือนใครค่ะ

คุณค่าของเพลงชาติไทยอย่างแรก เป็นสิ่งที่สะท้อนความนึกคิดของคนไทยในสมัยก่อนที่มีความรักชาติต้องการความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ให้หวงแหนแผ่นดินไทยอย่ายอมให้ใครมารุกรานได้ซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่เห็นได้ชัดเจน คุณค่าของเพลงชาติไทยในลำดับต่อมาคือการประพันธ์เพลงในสมัยก่อน มีความคล้องจองกัน มีการใช้ฉันทลักษณ์ในการแต่งด้วย ถือว่าเป็นเรื่องของความพิถีพิถันอย่างหนึ่งในการประพันธ์เพลงที่มีความสำคัญต่อประเทศในสมัยก่อนค่ะ คุณค่าที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือ เพลงชาติไทยสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นไทยและทำให้เกิดความสำนึกรักบ้านเกิด เช่น ในเวลาที่เราไปทำงานต่างแดนแล้วเราได้ยินเพลงชาติไทย เราก็อดคิดถึงเมืองไทยของเราไม่ได้และในทุกครั้งที่มีเสียงเพลงชาติไทยดังขึ้นไม่ว่าเราจะทำอะไรเราจะยืนตรงเคารพธงชาติทันที คุณค่าของเพลงชาติไทยยังมีในเรื่องของการบ่งบอกความเป็นคนไทยผ่านเสียงเพลงว่า คนไทยนั้นมีความรักสงบแต่ถ้าใครมารุกรานประเทศชาติก็จะยืนหยัดต่อสู้แม้ตัวเองตายก็ไม่เสียดายชีวิตค่ะซึ่งสังเกตจากเพลงชาติไทยที่ประพันธ์มาตั้งแต่สมัยก่อนไม่ว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างไรในทุกต้นฉบับของเพลงจะกล่าวถึงอุปนิสัยของคนไทยไว้ในเพลงอยู่เสมอ นอกจานี้เพลงชาติไทยยังมีคุณค่าทางด้านประวัติศาสตร์ เพราะสามารถบ่งบอกในเรื่องของการเมืองในสมัยนั้นได้ เช่น การประกวดประพันธ์เพลงชาติไทยเพราะมีการเปลี่ยนชื่อประเทศสยามเป็นชื่อประเทศไทย หรือการปรับปรุงแก้ไขเนื้อเพลงชาติไทยของรัฐบาลเพื่อให้สอดคล้องกับการเมืองในขณะนั้น สิ่งเหล่านี้ก็สามารถบอกถึงประวัติศาสตร์การเมืองของเราได้เช่นกัน เพลงชาติไทยจึงถือว่าเป็นเพลงที่มีคุณค่าในตัวเอง ไม่ว่าเราจะฟังเพลงชาติไทยจากที่ใดก็จะให้ความรู้สึกภาคภูมิใจและเป็นเรื่องดีงามที่ได้เกิดเป็นคนไทยใต้ร่มพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนาถค่ะ

สรุปคือ เพลงชาติไทยนั้นมีคุณค่าในด้านของการเมืองการปกครอง ด้านการแต่งบทประพันธ์ ด้านอุปนิสัยของคนไทยซึ่งนี่เป็นคุณค่าที่ชัดเจนที่มองเห็นได้ง่ายๆ แต่ยังมีคุณค่าทางใจที่ไม่สามารถประเมินค่าได้อีกด้วย นั่นคือความสำนึกรักและหวงแหนในประเทศไทย ความภาคภูมิใจที่ได้เกิดเป็นคนไทยและการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยออกสู่สายตาชาวโลก นั่นคือ การยืนตรงเคารพธงชาติ ซึ่งเป็นสิ่งที่ได้รับการปลูกฝังตั้งแต่สมัยเด็กจนเติบโตเป็นผู้ใหญ่ก็ยังมีความตระหนักในข้อนี้อยู่เสมอเพราะเป็นวัฒนธรรมพื้นฐานของคนไทยที่ยึดถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านานค่ะ และจะยังคงสืบสานสิ่งนี้เอาไว้จนชั่วลูกชั่วหลานปลูกฝังกันไปรุ่นต่อรุ่นค่ะ

logo3

ทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทย

ประเทศไทย รวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย เป็นประชารัฐไผทของไทยทุกส่วน เนื้อร้องท่อนแรกของ เพลงชาติไทยที่เราได้ยินกันเป็นประจำในช่วงเวลา 08.00 น.และ 18.00 น.ของทุกวัน เพลงชาติที่ทุกคนไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่ต่างยืนตรงเมื่อได้ยินเพลงนี้ บางคนก็ตั้งข้อสงสัยทำไมเราต้องมีเพลงชาติไทยถ้าไม่มีแล้วจะมีผลอย่างไร วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นในข้อนี้ค่ะ

ตามคำกล่าวที่ว่าเพลงชาติไทย เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทย เราจงร่วมภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย เพราะเพลงชาติไทยนั้นทำให้เรารู้ว่าเราเป็นคนไทยที่อยู่ในผืนแผ่นดินไทย ไม่ว่าจะเกิดภาคไหน นับถือศาสนาใด ก็ล้วนแล้วแต่ได้ชื่อว่าเป็นคนไทย สัญชาติไทยทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เพลงชาติไทยยังช่วยบ่งบอกให้ประเทศอื่นในโลกทราบว่ายังมีประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่เรียกว่าประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีจิตใจรักสงบแต่เมื่อถึงเวลารบก็ยอมสละชีพเพื่อชาติได้ ดูได้จากประวัติศาสตร์ความเป็นมาของประเทศไทยที่มีตั้งแต่ผู้ที่เป็นเจ้าแผ่นดิน ดังเช่นพระมหากษัตริย์จนถึงเหล่าชาวบ้านธรรมดาที่ช่วยกันกอบกู้เอกราชปกป้องประเทศชาติจนเรามีชาติที่มั่นคงดังเช่นทุกวันนี้ เพลงชาติไทยเป็นการบ่งบอกความมีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน บอกความเป็นประเทศชาติที่รักสงบแต่ไม่ขลาดกลัวเมื่อต้องสู้รบกับใคร นอกจากนี้ยังเป็นกำลังแรงใจให้กับผู้ทำคุณประโยชน์ของประเทศชาติ ดังเช่น นักกีฬาที่ไปแข่งขันแล้วได้รางวัลชนะเลิศหรือคนไทยที่เดินทางไปทำคุณประโยชน์ให้ประเทศ เมื่อมีการประกาศผลและคนไทยเป็นผู้ชนะหรือประสบความสำเร็จจะมีการเปิดเพลงชาติไทยเพื่อสร้างเกียรติภูมิและความภาคภูมิใจให้กับผู้ที่ชลนะและเป็นการให้เกียรติต่อชาตินั้นๆค่ะ แต่ในทางกลับกันถ้าเราไม่มีเพลงชาติไทย เราก็แทบไม่มีสัญลักษณ์อะไรที่จะแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันให้รู้เลยว่าเราเป็นคนไทยไม่สามารถที่จะบ่งบอกด้วยความภาคภูมิใจว่าประเทศไทยเป็นประเทศแห่งเอกราชและไม่สามารถสร้างเกียรติภูมิให้นานาประเทศได้เข้าใจและร่วมภาคภูมิใจในความสำเร็จของคนไทยได้ค่ะ

เพลงชาติไทยจึงเป็นสัญลักษณ์ของคนไทยที่สร้างอัตลักษณ์ให้ประเทศต่างๆในโลกเรียนรู้และเข้าเข้าใจความเป็นไทย รวมทั้งสร้างความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวให้กับคนในชาติ ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในโลกจะไม่มีวันลืมเพลงชาติไทยได้ เมื่อมีการเปิดเพลงชาติคนไทยจะยืนตรงเพื่อทำความเคารพในทุกสถานที่บนโลกเพราะเพลงชาติคือสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวค่ะและเป็นเพลงที่อยู่ในสายเลือดของคนไทย นอกจากนี้ยังนำพาความภาคภูมิใจให้กับคนที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศเมื่อเพลงชาติดังกระหึ่มไม่ว่าจะชาติไหนจะยืนตรงตามคนไทยเพื่อให้ความเคารพเช่นเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นเพลงชาติไทยจึงเป็นเพลงที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาช้านานและถือเป็นเพลงประจำตัวของทุกชนชั้นที่เป็นประชาชนชาวไทยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและอยู่บนแผ่นดินอธิปไตยที่ใต้ธงไตรรงค์ผืนเดียวกันนั่นเองค่ะ

ข้อมูลที่น่าสนใจ

เพลงชาติไทยเรายืนตรง แล้วประเทศอื่นละยืนตรงแบบเราด้วยหรือเปล่า?

ทำไมเราต้องร้องเพลงชาติไทย และทำไมเพลงชาติไทยต้องมีสองรอบ

เพลงชาติไทยกับความรู้สึกของชาวต่างชาติ

ทำไมต้องร้องเพลงชาติไทย และเพลงชาติไทยมีไว้ทำไม ?

เพลงชาติไทย

เพลงชาติไทยช่วยส่งเสริมความเป็นไทยในแง่ไดบ้าง

ประเทศไทยเรานั้นมีอัตลักษณ์มากมายที่แสดงออกถึงความเป็นชาติ เช่น เพลงชาติไทย ศิลปวัฒนธรรมไทยที่เน้นความอ่อนช้อยงดงามประณีต เช่น รำไทย การแกะสลักผักผลไม้ ดนตรีไทย การแสดงต่างๆ สื่อให้เห็นว่าชาวไทยนั้นมีความอ่อนโยนเป็นมิตรและมีความสนุกสนานค่ะแต่ถึงแม้จะดูเป็นมิตรแต่หากใครมารุกรานชาติไทย เราคนไทยก็พร้อมเข้มแข็งและสละชีพเพื่อชาติได้เช่นกัน โดยวันนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องของเพลงชาติไทยนั้นสามารถส่งเสริมความเป็นไทยได้อย่างไรบ้าค่ะ

เพลงชาติไทย นั้นมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากค่ะโดยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย์นั้นมีการใช้เพลงสรรเสริญพระบารมีเป็นการถวายความเคารพต่อองค์กษัตริย์ที่มาจากต่างประเทศค่ะซึ่งอนุโลมให้ใช้แทนเป็นเพลงชาติไทยได้ค่ะ ต่อมาก็เริ่มมีการประพันธ์เพลงชาติกันมาหลายยุคสมัยซึ่งล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและสื่อให้เห็นถึงความเป็นไทยในสมัยนั้น เพลงชาติไทยจึงส่งเสริมความเป็นไทยในเรื่องของการเป็นสัญลักษณ์ของชาติค่ะ ซึ่งเมื่อมีการเผยแพร่เพลงนี้ไปที่ใดในโลกที่มีคนไทยอาศัยอยู่ก็จะทำให้ชาวต่างชาติรู้ได้ทันทีว่านี่คือเพลงของคนไทยค่ะ นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของดนตรีไทยที่ใช้ในการทำเพลงชาติไทยซึ่งในแต่ละยุคสมัยนั้นมีการใช้เครื่องดนตรีและเทคนิควิธีการที่ต่างกันค่ะ ซึ่งถือว่าเป็นการแสดงออกในเรื่องของความมีเอกลักษณ์ของดนตรีไทยในแต่ละยุคสมัย และเพลงชาติไทยนั้นช่วยส่งเสริมในเรื่องการปลูกฝังให้มีความรักชาติอีกด้วย เพราะในอดีตนั้นเกิดเหตุการณ์ในทางการเมืองมากมาย เพลงชาติไทยนั้นจึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้คนในชาตินั้นมีความสามัคคีร่วมกันหาทางออกของปัญหาจนสามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์ในด้านการเมืองมาได้ทุกครั้งค่ะ เพลงชาติไทยนั้นส่งเสริมความเป็นไทยอย่างชัดเจนในเรื่องของความรู้สึกนึกคิดของคนไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน สังเกตได้จากเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยจะมีการปลูกฝังให้เรานึกถึงบรรพบุรุษไทยที่สละชีพเพื่อชาติ และหากใครมารุกรานประเทศเราต้องร่วมกันปกป้องความเป็นอธิปไตยของเรารวมทั้งต้องมีความสมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันค่ะ เพราะฉะนั้นจึงกล่าวได้ว่าเพลงชาติไทยเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมความเป็นไทยได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านสัญลักษณ์ ทางด้านศิลปวัฒนธรรมไทย (ดนตรีไทย) หรือความรู้สึกนึกคิดของคนไทยค่ะ

เพลงชาติไทย จึงเป็นสิ่งที่สามารถบ่งบอกความเป็นไทยได้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรู้สึกนึกคิด ในเรื่องของสัญลักษณ์ของชาติ ในด้านของการดนตรีหรือแม้กระทั่งด้านการใช้ถ้อยคำในการประพันธ์ซึ่งมีความคล้องจองงดงามตามเอกลักษณ์ของครูเพลงไทยค่ะ เราควรภูมิใจในเพลงชาติไทยเพราะเพลงชาติไทยในทุกยุคสมัยผ่านการกลั่นกรองมาจากครูเพลงของไทยและหลอมรวมความเป็นไทยไว้ในเพลงอย่างครบถ้วนค่ะ การที่เราร้องเพลงชาติไทยทุกวันจึงเหมือนเราได้ซึมซับความเป็นไทยและปลูกฝังความสมัครสมานสามัคคีและความรักชาติโดยไม่รู้ตัวเลยค่ะ

 

ขอบคุณข้อมูล : https://thailovesong.wordpress.com

แวร์เดอร์ เบรเมน VS ดาร์มสตัดท์

แวร์เดอร์ เบรเมน VS ดาร์มสตัดท์
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
บุนเดสลีกา เยอรมัน
วันที่ 27/02/2559 เวลา 21.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
GER D1 23/09/15 ดาร์มสตัดท์* 2-1 แวร์เดอร์ เบรเมน
5 นัดหลังสุดของ แวร์เดอร์ เบรเมน
GER D1 20/02/16 อิงโกลสตัดท์* 2-0 แวร์เดอร์ เบรเมน
GER D1 13/02/16 แวร์เดอร์ เบรเมน* 1-1 ฮอฟเฟ่นไฮม์
GERC 10/02/16 เลเวอร์คูเซ่น* 1-3 แวร์เดอร์ เบรเมน
GER D1 06/02/16 มึนเช่นกลัดบัค* 5-1 แวร์เดอร์ เบรเมน
GER D1 30/01/16 แวร์เดอร์ เบรเมน* 3-3 แฮร์ธ่า เบอร์ลิน
5 นัดหลังสุดของ ดาร์มสตัดท์
GER D1 20/02/16 บาเยิร์น มิวนิค* 3-1 ดาร์มสตัดท์
GER D1 13/02/16 ดาร์มสตัดท์ 1-2 เลเวอร์คูเซ่น*
GER D1 08/02/16 ฮอฟเฟ่นไฮม์* 0-2 ดาร์มสตัดท์
GER D1 30/01/16 ดาร์มสตัดท์ 0-2 ชาลเก้ 04*
GER D1 23/01/16 ฮันโนเวอร์ 96* 1-2 ดาร์มสตัดท์
วิเคราะห์จากสถิติ
แวร์เดอร์ เบรเมน ทีมอันดับ 16 จะเปิดบ้านพบกับ ดาร์มสตัดท์ ทีมอันดับ 14 แทงบอล ผลงานของเจ้าบ้านช่วงนี้ยังไม่ค่อยดี 5 นัดหลังชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมในบ้านก็ยังไม่ดีเท่าไหร่ ส่วนดาร์มสตัดท์ ผลงานช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยดีเช่นกัน 5 นัดหลังชนะ 2 แพ้ 3 เกมเยือนก็ไม่ต่างกัน จากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป็นทีมเยือนที่ทำได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่เล่นได้ดีกว่าคือ ดาร์มสตัดท์ ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน แวร์เดอร์ เบรเมน ฟอร์มยังติดขัดอยู่บ่อยครั้ง sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่ไม่ต่างกันมากและมีฟอร์มพอ ๆกันนั้นทำให้ แวร์เดอร์ เบรเมน และ ดาร์มสตัดท์ น่าจะเสมอกันไปในแมทช์นี้
Sbobet ให้แบ่งแต้มกันไป
อัตราต่อรอง แวร์เดอร์ เบรเมน ต่อ ป
สกอร์ที่คาด แวร์เดอร์ เบรเมน 1-1 ดาร์มสตัดท์

ฮัมบูร์ก VS อิงโกลสตัดท์

ฮัมบูร์ก VS อิงโกลสตัดท์
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
บุนเดสลีกา เยอรมัน
วันที่ 27/02/2559 เวลา 21.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
GER D1 23/09/15 อิงโกลสตัดท์* 0-1 ฮัมบูร์ก
INT CF 09/07/11 อิงโกลสตัดท์ 2-4 ฮัมบูร์ก*
GERC 09/08/08 อิงโกลสตัดท์ 1-3 ฮัมบูร์ก*
5 นัดหลังสุดของ ฮัมบูร์ก
GER D1 20/02/16 ไอน์ทรัค แฟร้งค์เฟิร์ต* 0-0 ฮัมบูร์ก
GER D1 14/02/16 ฮัมบูร์ก 3-2 มึนเช่นกลัดบัค*
GER D1 07/02/16 ฮัมบูร์ก* 1-1 โคโลญจน์
GER D1 31/01/16 สตุ๊ตการ์ต* 2-1 ฮัมบูร์ก
GER D1 23/01/16 ฮัมบูร์ก 1-2 บาเยิร์น มิวนิค*
5 นัดหลังสุดของ อิงโกลสตัดท์
GER D1 20/02/16 อิงโกลสตัดท์* 2-0 แวร์เดอร์ เบรเมน
GER D1 13/02/16 โวล์ฟสบวร์ก* 2-0 อิงโกลสตัดท์
GER D1 06/02/16 อิงโกลสตัดท์* 2-1 เอาก์สบวร์ก
GER D1 30/01/16 โบรุสเซีย ดอร์ทมุนด์* 2-0 อิงโกลสตัดท์
GER D1 23/01/16 อิงโกลสตัดท์* 1-0 ไมนซ์
วิเคราะห์จากสถิติ
ฮัมบูร์ก ทีมอันดับ 12 จะเปิดบ้านพบกับ อิงโกลสตัดท์ ทีมอันดับ 10 แทงบอล ผลงานของเจ้าบ้านช่วงนี้ยังไม่ดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังชนะ 1 เสมอ 2 แพ้ 2 เกมในบ้านก็ยังไม่น่าไว้ใจ ส่วนอิงโกลสตัดท์ ผลงานช่วงนี้ก็พอใช้ได้ 5 นัดหลังชนะ 3 แพ้ 2 แต่เกมเยือนก็ยังไม่แน่นอน จากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป็นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ ฮัมบูร์ก และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังทำผลงานได้อย่างมั่นใจมาก sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เป็นต่อและมีสถิติที่เหนือกว่าอีกนั้นทำให้ ฮัมบูร์ก น่าจะไล่ต้อนเก็บ 3 แต้มเอาไว้ได้ในแมทช์นี้
Sbobet ให้ฮัมบูร์กผูกชัย
อัตราต่อรอง ฮัมบูร์ก ต่อ ป
สกอร์ที่คาด ฮัมบูร์ก 2-1 อิงโกลสตัดท์

ผู้้คมในคุกเย็ดกันในห้องพยาบาล

สวัสดีครับเรื่องของผมมันมีอยู่ว่า ผมทำงานเป็นผู้คุมในคุกแห่งหนึ่งซึ่งผมทำหน้าที่หนังเป็นผู้รักษาความปลอดภัยของห้องคุมขังผู้หญิงแต่ล่ะคนที่เข้ามาดูหนังอยู่ก็น่ารักใช้ได้อยู่นะครับ คนพวกนี้โดนจับไปแล้วอยู่ไปนานๆพวกเธอก็ต้องมีอารมณ์อยากเย็ดผู้ชายเป็นเรื่องธรรมดา และวันนั้นมีผู้หญิงคนนึงเธอพยายามที่จะวิ่งหนีผู้คุม ผมเลยต้องกักตัวเธอมาขังเดี่ยวเลย เธอนมใหญ๋ขาวอึ๋มมีลอยสักที่หลังเยอะมากดูหนังออนไลน์ และวันนั้นผมกำลังคุมเธอเดินไปห้องขังเดี่ยวซึ่งผมไปคนเดียวไม่มีใคร ผมเดินผ่านห้องปฐมพยาบาลผมพาเธอเดินเข้าไปแล้วผมก็เอาเธอขึ้นเตียงของคนไข้แล้วเธอบอกผมว่าถ้าฉันยอมคุณต้องให้ฉันอยู่ดีๆทุกอย่างผมตอบตกลงไปถึงแม้ผมจะให้เธอไม่ได้ซีรี่ย์แต่เวลานั้นผมก็ต้องตอบไป หนังฝรั่งจากนั้นผมจับเธอขาเอามือลูบๆหีเธอเนียนฟิตมาก ผมก็เลยเอามือไปบีบนมเธอ โอ้โห เต็มมือเลยล่ะครับ เงี่ยนจัดๆเลยตอนนั้นxxx หนังไทยผมถอดกางเกงเธอตกใจเลยหีเธอขาวเนียนรักษาความสะอาดอย่างดี ผมลงไปเลียหีเธอร้องครางเบาๆแล้วจิกหัวผม จากนั้นผมถอดกางเกงลงแล้วเอาน้องชายผมสอดเข้าไปฟิตมากครับผมเลยค่อยๆดัน เธอร้องครางลั้นเลยทีนี้ผมซอยหีจนแบบว่า….เธอระบมหีเธอแดงเลยผมเลยแตกในไปเลยเพราะอยู่ในคุกคงไม่มีปัญหาอะไร.

ห้องรุ่นพี่

ชื่อโจ้ครับ เรียนเมืองนอก จากประสบการสวิงครั้งแรก หนังเอ็กซ์อยากจะมาเล่าสู่กันฟังครับเด็กไทยเมืองนอกก็อย่างที่รู้ๆกัน ชอบสิงอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มใหญ่ๆหลายๆกลุ่ม แล้วก็มักจะมีวันที่ต้องไปเมากัน ที่ไม่แสดงออกเท่าไหร่ แต่ลึกๆชอบการเย็ดครับ ทั้งหมดก็ไม่มีอะไรมาก หมดงานก็เมาๆกลับบ้านกันทุกคน หนังโป๊แต่ผมเองที่ดึกๆไม่สามารถกลับได้ เพราะอยู่กับญาติคลิปโป๊ คงโดนด่าถ้ากลับ เกือบรุ่งเช้าเลยตัดสินใจ ค้างกับรุ่นพี่รุ่นใหญ่ครับน่ารักน่าเย็ดเด็ดเลย ด้วยความที่มึนมา พอถึงห้องนอนสำรองในบ้านเช่าของรุ่นพี่ xxxที่เช่าอยู่ด้วยกัน ก็โดดขึ้นเตียงทันทีไม่ต้องสงสัย เพราะเมาได้ที่เลย เวียนหัวมากรุ่น หนังxxxพี่ซึ่งขอไม่เอยนามในตรงนี้ ก็เดินเข้ามาเมาๆ กินกันเยอะมาก ก็มาชวนคุยเรื่องต่างๆนาๆ ไอ้ผมก็เกรงใจไม่ค่อยพูด ได้พูดอะไรก็ได้แค่พยักหน้ารับไปแต่ที่ทำให้ตกใจ ที่สุด คือพี่เขาเอยถามว่าผมเงี่ยนช่ไหมหี ผมก็เงียบ เพราะไม่ค่อยมีใครถาม พี่แกก็พอรู้ หนังxแต่ก็หัวเราะแล้วก็ถามในเชิงยั่วยวย ว่า ลองเอากันดูไหมละโจ้ พี่ก็อยากลองอยู่นะ จากนั้นพี่เขาก็ถอดเสื้อในออกผมตกใจเลยล่ะครับนมพี่คนนี้ใหญ่จริงๆ แล้วจากนั้นพี่เขาลูบขาผมแล้วค่อยๆถอดกางเกงลงอย่างช้าๆ เริ่มเลียจากขาขึ้นมาผมเสียวสุดติ่งเลยตอนนั้น sexจนเธอโม็คให้ผมโคตรเสียวเลย เธอเลียเสร็จเธอขึ้นค่อมผมแล้วจับน้องชายผมยัดpornแล้วเธอขย่มอย่างช้าๆเพราะเธอเริ่มครางเบาๆแล้วล่ะจนเธอขย่มผมแรงขึ้นเรื่อยๆจาเธอกระตุกเย็ดไปหลายครั้งอยู่ผมต้องแตกใส่ปากเธอเลยครับ.

แฟนเก่าแต่ไม่เก่าเลย

สวัสดีครับผมมีแฟนเก่าอยู่คนนึงเธอตามง้อผมมาสักพักแล้วครับแต่หนังเอ็กซ์ผมไม่สนใจจนวันนึงเธอมาหาผมที่หน้าบ้านผมก็ไม่เปิดประตูให้เธอก็นั่งรอตรงโต๊ะหน้าบ้านผมครับยันเย็นผมจึงไปเปิดประตูและคุยกับเธอ คุยกันไม่รู้เรื่องผมเลยจะปิดประตูและให้เธอกลับไปหนังโป๊ แต่เธอเข้ามาก่อนที่ผมจะปิดผมเลยเดินเข้าไปในห้องเธอก็ตามมาอธิบายอะไรหลายๆอย่างให้ผมฟังxxx จนผมนอนดูหนังเธอมานอนข้างๆและกอดผมผมก็ไม่ได้อะไร ผมก็นอนดูไปเรื่อยๆสักพักเธอก็ค่อยๆเอามือลงไปเรื่อยๆจนเกือบถึงควยผมคลิปโป๊ ผมเอามือเธอออกมาผมก็ถามอย่าทำแบบนี้ เธอก็ยื่นหน้ามาดูดปากผมแล้วเอาลิ้นมาเลียหัวนมผมอีกเธอก็ค่อยๆถอดเสื้อผ้าผมจนหมด หนังxxxผมก็เริ่มเงี่ยนเลยค่อยๆถอดเสื้อของเธอแล้วค่อยๆไซร้ไปตามล่องนมแล้วเลียหัวนมรัวๆแล้วก็ค่อยๆลงไปถอดเกงแล้วเอานิ้วแหย่หีเธอแล้วก็เขี่ยเม็ดแตดของเธอsex เธอทำหน้าเสียวและมองหน้าผมพร้อมกับกอดคอผม ผมก็ค่อยๆเอาควยยัดหีเบาเบาแต่ไม่เข้าผมเลยค่อยๆกระแทกเข้าไปทีละนิด หีกระแทกทีนึงเธอก็ร้องโอ๊ะทีนึงครับพอควยเข้าที่แล้วผมก็สอยรัวๆจนเธอร้องหนังxไม่มีเสียงผมรีบเร่งเธอpornก็เริ่มเกร็งจิกก้นผม ผมบีบนมเธอดูดปากเธอและกระแทกไปพร้อมๆกัน ผมสอยไม่ยั้งจนเสร็จครับและก็มานอนกอดกันจนทุกวันนี้เธอก็มาหาผมมาให้ผมเย็ดครับ

เรอัล เบติส VS สปอร์ติ้ง กิฆอน

เรอัล เบติส VS สปอร์ติ้ง กิฆอน
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
ลาลีกา สเปน
วันที่ 20/02/2559 เวลา 02.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
SPA CUP 16/12/15 สปอร์ติ้ง กิฆอน* 3-3 เรอัล เบติส
SPA CUP 03/12/15 เรอัล เบติส* 2-0 สปอร์ติ้ง กิฆอน
SPA D1 27/09/15 สปอร์ติ้ง กิฆอน* 1-2 เรอัล เบติส
SPA D2 07/06/15 เรอัล เบติส 0-3 สปอร์ติ้ง กิฆอน*
SPA D2 18/01/15 สปอร์ติ้ง กิฆอน* 1-2 เรอัล เบติส
5 นัดหลังสุดของ เรอัล เบติส
SPA D1 14/02/16 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า* 2-2 เรอัล เบติส
SPA D1 07/02/16 เรอัล เบติส* 1-0 บาเลนเซีย
SPA D1 31/01/16 เรอัล โซเซียดาด* 2-1 เรอัล เบติส
SPA D1 25/01/16 เรอัล เบติส 1-1 เรอัล มาดริด*
SPA D1 17/01/16 บียาร์เรอัล* 0-0 เรอัล เบติส
5 นัดหลังสุดของ สปอร์ติ้ง กิฆอน
SPA D1 18/02/16 สปอร์ติ้ง กิฆอน 1-3 บาร์เซโลน่า*
SPA D1 13/02/16 สปอร์ติ้ง กิฆอน* 2-2 ราโย่ บาเยกาโน่
SPA D1 07/02/16 สปอร์ติ้ง กิฆอน* 1-1 เดปอร์ติโบ ลา คอรุนญ่า
SPA D1 31/01/16 บาเลนเซีย* 0-1 สปอร์ติ้ง กิฆอน
SPA D1 23/01/16 สปอร์ติ้ง กิฆอน 5-1 เรอัล โซเซียดาด*
วิเคราะห์จากสถิติ
เรอัล เบติส ทีมอันดับ 14 จะเปิดบ้านพบกับ สปอร์ติ้ง กิฆอน ทีมอันดับ 16 แทงบอลออนไลน์ ผลงานของเจ้าบ้านในช่วงนี้ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่ 5 นัดหลังชนะ 1 เสมอ 3 แพ้ 1 เกมในบ้านยังไม่แน่นอน ไว้ใจไม่ค่อยได้เท่าไหร่ ส่วนสปอร์ติ้ง กิฆอน พนันออนไลน์ ผลงานช่วงนี้ยังพอใช้ได้ 5 นัดหลังชนะ 2 เสมอ 2 แพ้แค่ครั้งเดียว แต่เกมเยือนยังไว้ใจไม่ได้ จากสถิติที่เคยพบกันมานั้นเป้นเจ้าบ้านที่ทำได้ดีกว่า
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ เรอัล เบติส แต่ฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านยังเล่นไม่ค่อยแน่นอนซักเท่าไหร่ sbobet ด้วยขุมกำลังพลที่เป็นต่อและมีฟอร์มพอ ๆกันนั้นทำให้ เรอัล เบติส ที่ได้ลงเล่นในบ้านน่าจะทำผลงานได้ดีและไล่ต้อนเก็บชัยเอาไว้ได้ในแมทช์นี้
Sbobet ให้เบติสพิชิตชัย
อัตราต่อรอง เรอัล เบติส ต่อ 0.5
สกอร์ที่คาด เรอัล เบติส 1-0 สปอร์ติ้ง กิฆอน

ปรางค์น้อย

อยู่ทางมุมทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปราสาทประธานเพลงชาติไทย ภายในระเบียงคด มีแผนผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส สร้างด้วยหินทราย ภายในกรุด้วยศิลาแลง ลวดลายบัวเชิงประกอบด้วยลายบัวคว่ำ ลูกแก้วอกไก่ซ้อนกันสามชั้น ชั้นล่างเป็นแนวกลีบบัว ชั้นกลางเป็นบัวกุมุท ชั้นบนไม่มีลวดลาย เรือนธาตุมีบัวรัดเกล้าเช่นเดียวกับบัวเชิงที่ฐาน แต่ละด้านมีเครื่องประดับที่สำคัญได้แก่ เสาติดกับผนัง เสาประดับกรอบประตู ทับหลังหน้าบัน และประตูหลอก ส่วนใหญ่ยังสร้างไม่เสร็จ ส่วน ปราสาทอิฐ มีอยู่สองหลัง อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ ปราสาทประธาน ภายในระเบียงคด มีผังรูปสี่เหลี่ยมจตุรัส ปราสาทดังกล่าวคงเหลือเฉพาะฐาน บรรณาลัย

มีอยู่สองหลัง อยู่ทางทิศตะวันออกของปราสาทประธาน ภายในระเบียงคด มีผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สร้างด้วยศิลาแลง ส่วนกรอบหน้าต่างใช้หินทราย ไม่ปรากฏร่องรอย เครื่องประดับตกแต่งมากนัก และอยู่ในสภาพทรุดโทรม ชาลารูปกากบาท เป็นตัวเชื่อมโคปุระกับมณฑปของปราสาทประธาน ประกอบด้วยรูปนาคเป็นขอบโดยรอบตั้งอยู่บนฐานโปร่ง โดยมีเสาขนาดสั้นรองรับเป็นช่วง ๆ โคปุระและระเบียงคด สิ่งก่อสร้างที่อยู่ภายในระเบียงคดคือ ปราสาทประธาน ปรางค์น้อย ปราสาทอิฐ และบรรณาลัย ตามลักษณะ สถาปัตยกรรมเขมร บริเวณกึ่งกลางของระเบียงคดแต่ละด้าน จะมีโคปุระ หรือประตูทางเข้า ซึ่งส่วนใหญ่ยังสร้างไม่เสร็จ ยกเว้นด้านทิศตะวันออก ตัวโคปุระกระหนาบด้วยห้องสองห้อง และมีโคปุระ รองถัดจากห้องดังกล่าวประกอบอยู่ทั้งสองข้าง โคปุระดังกล่าวประดับด้วยหน้าบันจำหลักภาพเล่าเรื่อง มีทับหลัง เสาติดผนัง และเสาประดับกรอบประตูเป็นองค์ประกอบ

 

ทาลกู มูเลส VS แพนดูรี่

ทาลกู มูเลส VS แพนดูรี่
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
โรมาเนีย ดิวิชั่น1
วันที่ 12/02/2559 เวลา 01.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
ROM D1 19/09/15 แพนดูรี่* 2-0 FCM ทาลกู มูเลส
ROM D1 25/04/15 FCM ทาลกู มูเลส* 2-1 แพนดูรี่
ROM D1 18/10/14 แพนดูรี่* 1-1 FCM ทาลกู มูเลส
ROM D1 14/04/12 แพนดูรี่* 2-0 FCM ทาลกู มูเลส
ROM D1 01/10/11 FCM ทาลกู มูเลส* 3-3 แพนดูรี่
5 นัดหลังสุดของ FCM ทาลกู มูเลส
INT CF 02/02/16 FCM ทาลกู มูเลส 1-0 Akzhayik Oral
INT CF 30/01/16 FCM ทาลกู มูเลส 1-1 สโลวาน ลิเบอเรช
INT CF 27/01/16 FCM ทาลกู มูเลส(N) 0-0 โปกอน*
ROM D1 20/12/15 ปิโตรลูล โปรเอสติ 0-1 FCM ทาลกู มูเลส*
ROMC 15/12/15 ACS Poli Timisoara* 1-1 FCM ทาลกู มูเลส
5 นัดหลังสุดของ แพนดูรี่
INT CF 05/02/16 CSM รามนิคู 0-1 แพนดูรี่
INT CF 30/01/16 ดินาโม มอสโก(N)* 2-2 แพนดูรี่
INT CF 27/01/16 สปาร์ตาปราก(N)* 1-1 แพนดูรี่
INT CF 23/01/16 1860 มิวนิค(N)* 2-1 แพนดูรี่
INT CF 21/01/16 คาร์ลสรูห์(N)* 1-0 แพนดูรี่
วิเคราะห์จากสถิติ
ทาลกู มูเลส เตรียมเปิดสนาม Matricon ในเมือง ตีร์กูมูเรช ตอนรับการมาเยือนของทีม แพนดูรี่ โดยฟอร์มช่วงหลังของทั้งสองทีมจะเป็นเกมกระชับมิตรเพราะว่าบอลลีก โรมาเนีย sbobet ดิวิชั่น1 ของพวกเขายังอยู่ในช่วงพักเบรกครึ่งฤดูการแรกอยู่ โดยปัจจุบันที่สองทีมนั้นมีอันดับในตารางคะแนนติดกันโดยเจ้าบ้าน ทาลกู มูเลส อันดับที่ 6 ส่วน แพนดูรี่ อันดับที่ 5 ของตารางโดย ทาลกู มูเลส มีคะแนนตามหลังแพนดูรี่ อยู่ถึง 5 คะแนน
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่เล่นได้ดีกว่าคือ แพนดูรี่ ส่วนฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้าน ทาลกู มูเลส กำลังทำผลงานทั้งในบ้านและนอกบ้านได้อย่างมั่นใจมาก ด้วยขุมกำลังพลที่สูสีกันนั้นทำให้ ทาลกู มูเลส และ แพนดูรี่ น่าจะกอดคอแบ่งแต้มกันไปในแมทช์นี้
Sbobet ให้แพนดูรี่มีแต้ม
อัตราต่อรอง ทาลกู มูเลส ต่อ ป
สกอร์ที่คาด ทาลกู มูเลส 1-1 แพนดูรี่

สลาสค์ วรอคลาวน์ VS วิสล่า คราคอฟ

สลาสค์ วรอคลาวน์ VS วิสล่า คราคอฟ
วิเคราะห์บอลก่อนเกม ทีเด็ด sbobet
โปแลนด์ ดิวิชั่น1
วันที่ 12/02/2559 เวลา 02.30 น.
สถิติพบกันหลังสุด
POL D1 29/08/15 วิสล่า คราคอฟ* 4-2 สลาสค์ วรอคลาวน์
POL D1 04/06/15 วิสล่า คราคอฟ* 0-1 สลาสค์ วรอคลาวน์
POL D1 30/04/15 สลาสค์ วรอคลาวน์* 1-0 วิสล่า คราคอฟ
POL D1 09/11/14 วิสล่า คราคอฟ* 1-1 สลาสค์ วรอคลาวน์
POL D1 30/11/13 วิสล่า คราคอฟ* 3-0 สลาสค์ วรอคลาวน์
5 นัดหลังสุดของ สลาสค์ วรอคลาวน์
INT CF 04/02/16 สลาสค์ วรอคลาวน์(N)* 2-1 Chrobry Glogow
INT CF 31/01/16 สลาสค์ วรอคลาวน์(N)* 3-0 GKS เบลชาโตว์
INT CF 27/01/16 สลาสค์ วรอคลาวน์(N)* 1-1 บานิค ออสตราว่า
POL D1 22/12/15 ป๊อดเบสคิดเซีย 0-1 สลาสค์ วรอคลาวน์*
POL Cup 17/12/15 สลาสค์ วรอคลาวน์* 1-2 Zawisza Bydgoszcz
5 นัดหลังสุดของ วิสล่า คราคอฟ
INT CF 05/02/16 วิสล่า คราคอฟ* 1-2 กอร์นิค ซาเบอร์เซ่
INT CF 31/01/16 ไฮจ์ดุ๊ก สปลิต(N)* 0-1 วิสล่า คราคอฟ
INT CF 26/01/16 เฟเรนซ์วารอซี่ TC(N)* 2-2 วิสล่า คราคอฟ
INT CF 22/01/16 วิสล่า คราคอฟ(N)* 0-3 MSK ซิลิน่า
POL D1 19/12/15 วิสล่า คราคอฟ 0-1 โปกอน*
วิเคราะห์จากสถิติ
สลาสค์ วรอคลาวน์ เตรียมเปิดบ้านตอนรับการมาเยือนของทีม วิสล่า คราคอฟ ในฟุตบอลรายการโปแลนด์ ดิวิชั่น1 โดยแข่งเป็นคู่ที่ 2 โดยช่วงที่ผ่านมานั้นฟุตบอลลีกสูงสุดของทาง โปแลนด์นั้นได้หยุดพักในเรคแรก แทงบอล โดยถ้าเทียบฟอร์มการเล่นจากเกมกระชับมิตรของทั้งสองทีมแล้วละก็จะเห็นได้ว่าทีม สลาสค์ วรอคลาวน์ทำผลงานได้ดีกว่าทีมเยือน เจอกันมาในครึ่งฤดูการแรกนั้นเป็นทางด้าน วิสล่า คราคอฟ ที่ชนะเจ้าบ้านมา 4-2
ทีเด็ด sbobet
เมื่อดูจากสถิติการพบกันของทั้ง 2 ทีมแล้วฝั่งที่ได้เปรียบในเกมนี้คือ สลาสค์ วรอคลาวน์ และฟอร์มการเล่นระยะหลังนี้เจ้าบ้านกำลังทำผลงานได้ดีเลยทีเดียว ด้วยขุมกำลังพลที่ค่อนข้างสูสีกันนั้นทำให้ สลาสค์ วรอคลาวน์ ที่ได้ลงเล่นในบ้านน่าจะเป็นฝั่งที่สามารถคว้า 3 แต้มเอาไว้ได้
Sbobet ให้สลาสค์ วรอคลาวน์ชิลชัย
อัตราต่อรอง สลาสค์ วรอคลาวน์ ต่อ ป
สกอร์ที่คาด สลาสค์ วรอคลาวน์ 2-1 วิสล่า คราคอฟ